Kravställning

När du ska kravställa måste förutsättningarna definieras och tydliggöras. Förfrågningsunderlaget ska tydligt beskriva de parametrar som ska ingå i beräkningen, de mätmetoder som ska tillämpas och den dokumentation som leverantören ska inkomma med.

4

Kalkylränta

Produkten kostar under hela sin livslängd, och pengars värde förändras, varför kalkylränta ska användas. 1 kr idag är mer värd än 1 kr i morgon, och i anbudet måste du kunna jämföra värdet på betalningar som är skilda i tid. Använd er interna kalkylränta eller låneränta för att räkna på realistiska kostnader.


5

Energipris

För att få jämförbara svar är det även viktigt att alla leverantörer räknar på samma energipris (alternativt drivmedel eller vatten). Det är något som kan förändras snabbt och i stor grad påverkar kostnader som löper över lång tid. Här har du även möjlighet att i en känslighetsanalys ta höjd för ökade energipriser över tid, vilket kan ge en mer realistisk kostnadsbild.


Vad ska du se till att leverantören definierar?

I kravställningen är det viktigt att tänka på alla de kostnader som är förknippade med den produkt du ska upphandla. Dessa måste du se till att ha med i din kravställning för att se till att alla leverantörer förser dig med rätt uppgifter.

Försök urskilja vilka kostnader som är relevanta för fordon respektive belysning. Klicka på de alternativ som är aktuella för respektive produkt.

Inköpskostnader
Leveranskostnader
Installationskostnad
Drivmedelsanvändning
Energianvändning
Vattenanvändning
Rengöring
Service
Reparationer
Reservdelar
Årliga skatter
Försäkringsavgifter
Restvärde
Utbildning
Avvecklingskostnader
Personalkostnader
Kylningskostnad
Rätt svar

Investering

Drift

Underhåll

Övrigt

Inköpskostnader
Leveranskostnader
Installationskostnad
Drivmedelsanvändning
Energianvändning
Vattenanvändning
Rengöring
Service
Reparationer
Reservdelar
Årliga skatter
Försäkringsavgifter
Restvärde
Utbildning
Avvecklingskostnader
Personalkostnader
Kylningskostnad
Rätt svar

Investering

Drift

Underhåll

Övrigt


Vad ingår?

Förutom att definiera vilka kostnadsposter som leverantörerna som ange pris för, så måste du även vara tydlig med vad som ska ingå. Exempelvis behöver du ange vilka försäkringar som ska inkluderas och vad som egentligen ingår i en service?

Vilken mätmetod?

Leverantörer använder ofta egna mätmetoder för exempelvis energianvändning. En förutsättning för att kunna följa transparens- och likabehandlingsprinciperna i upphandlingen måste mätmetod eller standarder preciseras, så att du får jämförbara resultat i LCC-kalkylerna.


Det är viktigt att tydliggöra vad leverantören ska svara på så att det framgår vilken information anbudsgivaren ska tillhandahålla. Dessa uppgifter ska, precis som alla andra krav i upphandlingen, uppfylla de grundläggande principerna om icke-diskriminering, transparens och likabehandling.Produktspecifika LCC-kalkyler

Upphandlingsmyndigheten har utvecklat specifika LCC-kalkyler för ett flertal produkter, med tillhörande handledningsdokument, som är anpassade för att användas i upphandling.↑ Tillbaka till toppen